alt

התמחות בקשת רחבה של תחומים

מגוון פרוייקטים נבחרים

ניהול סטטוטורי

תתי תחומים: ישובים חדשים, אזורי תעשייה, התחדשות עירונית, ישובים כפרים, תכנון עירוני, מסילות, תעופה

במסגרת סל השירותים הרחב שמעניקה הקבוצה ללקוחותיה, מנהלת גדיש גם תהליכי קידום וליווי תב"עות ברמה הלאומית והמוניציפלית כאשר מנהלי הפרויקטים קשובים לצורכי הלקוחות ומסייעים להם להגשים את רצונותיהם לפיתוח הקרקע בצורה האופטימאלית.