alt

התמחות בקשת רחבה של תחומים

מגוון פרוייקטים נבחרים

יזמות

תתי תחומים:

בקבוצת גדיש, המהווה חלק מקבוצת הנדל״ן הבינלאומית SIG, קיימת סינרגיה במספר תחומים משלימים : הנדסה, מימון, ניסיון עסקי ופריסה גאוגרפית רחבה. כל אלה ועוד מאפשרים לה ליזום ולממש מגוון גדול מאד של פעילויות יזמיות בצורה גמישה ומותאמת לפעילות.