alt

ייעוץ ניטור ובקרה הנדסית

ניהול שליטה ובקרה עבור רשות הבדואים

מתן שרותי ייעוץ תכנוני, מעקב ובקרת תכנון וייעוץ הנדסי לאגף התכנון ברשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב.השתתפות וייעוץ בישיבות תכנון, ליווי וסיוע לרשות בהנחיה תכנונית לכלל צוותי התכנון, סיוע וייעוץ בהכנת הנחיות תכנון ובניהול החברות המתכננות וצוותי תכנון אחרים מטעם הרשות, מעקב אחר ביצוע המשימות שהוטלו על צוותי התכנון, ליווי והנחיות תכנוניות לעריכת המסמכים, בקרת לוחות זמנים לביצוע העבודה על כל שלביה, מעקב ביצוע החלטות, תאום עם גורמים חיצוניים לצורך קידום התכנון לרבות השתתפות בוועדות משרדיות ובין-משרדיות והטמעה של מערכת ממוחשבת לניהול פרויקטים.

  • שרות: ייעוץ מעקב ובקרת תכנון וייעוץ הנדסי
  • מזמין עבודה: הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב
  • היקף כספי: משתנה לפי פרויקט
  • סטטוס: משתנה לפי פרויקט
  • שנים: מ-2020