alt

ייעוץ ניטור ובקרה הנדסית

בקרה הנדסית עבור עירית ת"א

בחינה ובקרה לפרויקטי בינוי ותשתיות בעיריית ת"א בהתאם למתודולוגיה העירונית. תהליך המבוצע בנק' זמן שונות עפ"י שלבי הפרויקט בתכנון או בביצוע. העבודה כוללת בין היתר בחינה ובדיקה פרוגרמות, חלופות, תכנון ההנדסי, לוחות זמנים, אומדנים, תקציב, מסמכי המכרזים, מעקב, סיורי בקרה בפרויקטים בביצוע, השוואות והמלצות וכו'.

 

תמונה בחסות עיריית תל אביב.

  • שרות: בקרה הנדסית-כלכלית לפרויקטים בעיריית ת"א
  • מזמין עבודה: עיריית ת"א
  • היקף כספי: משתנה לפי פרויקט
  • סטטוס: בביצוע
  • שנים: מ 2019 ועד היום