alt

ניהול סטטוטורי

צומת שוקת

פרויקט אזור התעסוקה בצומת שוקת בו גדיש נבחרה לשמש חברה מתכננת עבור רמ"י, כולל הכנה ואישור של תכנית מתאר, בסיס לתכנון 4 רבעי צומת שוקת בשטח של 4,150 דונם להקמת מרכז תעסוקה ונופש בעל חשיבות וזיקה למטרופולין.

תב"ע לרביע המזרחי של צומת שוקת הכוללת 1,730 דונם. עיקר השטח מיועד לתעשייה, מסחר, מוסדות ציבור, ספורט ונופש ומלונאות.

במסגרת התכנון ניתן מענה לגישה מדרכים ארציות, הסדרה ותכנון של מערכת התשתיות, הכנת פרוגרמה ובמקביל הקמת מנהלת משותפת ל- 4 רשויות: לקיה, חורה, בני שמעון ומיתר.

  • שרות: חברה מתכננת
  • מזמין עבודה: רמ"י
  • אומדן ביצוע: 250 מיליון ₪
  • סטטוס: דיון להפקדה
  • שנים: 2018 - 2028
  • עיר: מיתר