alt

לקוחותינו נהנים ממתן שירותים כוללים

תחת קורת גג אחת

חברה מנהלת ומתכננת

לקוחותינו נהנים ממתן שירותים כוללים תחת קורת גג אחת. הקבוצה מספקת שיטות עבודה מתקדמות והון אנושי מיומן ומנוסה, המצליחים לנהל פרויקטים בכל קנה מידה.
alt

מה כולל שרות החברה

ניהול חוזים, ביטוחים, ערבויות וכיו״ב מתבצעים בין גדיש לבין הספקים השונים: יועצים, קבלנים, מודדים, מעבדות, מכוני העתקות וכו׳.

יעוץ משפטי הן בנושא ההליך המכרזי והן בכל הקשור לתביעות בפרויקט.

בקרה תקציבית: עבודה לפי תעריפים מקובלים בשוק, בחירת יועצים לפי נוהלי המזמין, בקרת חשבונות ותשלומים, מעקב ובקרה שוטפת על הרשאות תקציביות.

כל נושא הטיפול בביטוחי הקבלנים, בדיקת הפוליסות והתאמתן לדרישות, מעקב אחר הכיסוי הביטוחי ואחר תשלומי הפרמיות ע"י הקבלנים.

ניהול תכנון, ניהול ביצוע ופיקוח צמוד על ביצוע הפרויקט.

היתרונות שלנו

  • התקשרות מול מזמין העבודה בחוזה אחד מקיף וכולל
  • מטריה אחת: התקשרות עם ספק אחד מקצועי ומנוסה במקום מספר רב של יועצים ומתכננים שונים, לרבות ביטוח אחריות מקצועית אחד מול המזמין
  • יעילות טיפול בחשבון חודשי אחד עבור כל השירותים: חסכון בעלויות תקורה וקיצור לוחות זמנים
  • יצירת תהליכים מהירים יותר לבחירת צוות ולאישור או לביצוע שינויים
  • תכנון באחריות גוף אחד מרכזי
  • ראיה כוללת על תהליכי תכנון ומתכננים/יועצים נדרשים
  • יכולת תמרון תקציבית במסגרת הרשאות מאושרות